นโยบายการจัดส่ง การคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า

Llongau

ชำระเงินก่อน 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันนี้
ชำระเงินหลัง 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

การคืนสินค้าและการเคลมสินค้า

Gallwch ddychwelyd neu newid y cynnyrch o fewn diwrnod 14 os nad yw'r cynnyrch wedi'i labelu. Ac nid yw wedi'i ddefnyddio. Os byddwch yn dod ar ôl dyddiad. Mae'r cwmni'n cadw'r hawl i ddychwelyd neu newid y cynnyrch i'r cwsmer.

1 Ac nid yw wedi'i ddefnyddio. Eitemau gyda lapio neu lapio plastig Ni ddylid ei dynnu a'i dorri. Rhaid i gynhyrchion fod yn y pecyn gwreiddiol.

2. Hoffem newid neu ddychwelyd rhai cynhyrchion nad yw pobl yn gyffredinol yn eu rhannu fel esgidiau, brethyn, gag, clustogau clust, ac ati. Gwrthododd y siop newid unrhyw achos.

Gan gynnwys y mathau canlynol o nwyddau.
- Cynhyrchion a brynir trwy dalebau.
- Gostyngiad Arbennig Hyrwyddo
- Gall cynhyrchion sy'n gysylltiedig ag iechyd fod yn heintus.

3 Bydd y siop yn gofyn am brawf o dderbynneb. Dewch â'r derbynneb ynghyd â'r eitem.

4 Peidiwch ag anfon y cynnyrch i'w ddisodli neu ei dychwelyd i'r ffatri neu i gwmni arall. Os byddwch chi'n anfon yr eitem yn ôl ato'i hun.

5. สินค้าที่จะทำการเคลม สามารถเคลมได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ซื้อไป หากลูกค้ามาเคลมที่ร้านเองให้แสดงใบสร็จให้กับเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าลูกค้านำสินค้าส่งเคลมมาทางไปรษณีย์ท่านจะต้องแนบใบเสร็จมาในกล่องด้วยและจะต้องส่งสินค้าที่จะเคลมมาถึงทางร้านภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ทำการติดต่อเข้ามา มิฉะนั้นทางร้านจะไม่ขอรับเคลม หรือ เปลี่ยนคืน สินค้าให้กับทางลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

Ad-daliad neu ddisodli

Os ydych chi'n gwirio'r meini prawf. Byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, ffôn, neu e-bost. Os nad yw'r cynnyrch yn bodloni'r meini prawf. Byddwn yn brysur i ddychwelyd hefyd.

Bydd 1 yn ad-dalu arian i gwsmeriaid. Os yw'r cwsmer yn talu arian parod. Byddwn yn cysylltu â chi i drosglwyddo arian yn ôl. Cwsmeriaid cardiau credyd. Byddwn yn ad-dalu arian o fewn 14 drwy'r sianeli y mae cwsmeriaid wedi talu drwy'r cerdyn.

2 Os yw'r cwsmer yn cael ad-daliad hwyr neu na chaiff ei ad-dalu.

ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาเช็คยอดเงินผ่านทางธนาคารของลูกค้า และทางบริษัทบัตรเครดิตให้แน่นอนก่อน ปกติบัตรเครดิตจะใช้เวลาในการอัพเดทยอดในเดือนถัดไป หากท่านคิดว่าตกหล่น หรือ ใช้เวลานานเกินไป กรุณาติดต่อที่อีเมล์ sales@lrmsafety.com.

Disgownt

Cynhyrchion a fydd yn ei newid. Rhaid bod yn bris rheolaidd. Rydym yn cadw'r hawl i newid cynhyrchion neu ad-daliad os yw cwsmeriaid yn prynu cynhyrchion am brisiau arbennig.

Amnewid

เราจะเปลี่ยนสินค้าให้ หากสินค้านั้นเสียหายจากโรงงาน สินค้าที่ไม่ควรจะเสียก่อนถึงมือลูกค้า หากท่านต้องการร้องเรียน เคลม ทำการการเปลี่ยนคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ sales@lrmsafety.com หรือ ติดต่อพนักงานขายของท่าน

Anrhegion

Os anfonwyd eich eitem fel anrheg. Os ydych chi eisiau newid y maint. Newid Cynnyrch Byddwn yn ad-dalu neu'n cyfnewid yr eitem i'r llongau penodedig. Os oes rhaid inni ei hanfon. Mae gen i e-bost i'ch rhybuddio. Rydym eisoes wedi dychwelyd.

Os nad yw'r eitem wedi'i restru fel eitem anrheg, pan gaiff ei brynu, byddwn yn ad-dalu neu gyfnewid yr eitem. Bydd hysbysydd y sawl sy'n cael ei hysbysu am y newid neu ei ddychwelyd.

Dychwelyd

Dychwelwch i 42 / 11 6 12150 XNUMX XNUMX Gwlad Thai

Mae cwsmeriaid yn gyfrifol am gost dychwelyd, newid neu hawlio. Ni fyddwn yn gyfrifol am gostau llongau. Os ydych chi eisiau dychwelyd cynnyrch neu newid cynnyrch. Bydd yn rhaid i ni ddidynnu taliadau llongau neu gostau llongau ychwanegol.

Yn dibynnu ar bellter, cyfeiriad llongau. Gall amser cyflawni amrywio yn dibynnu ar y pellter post.

Os ydych yn anfon cynnyrch sy'n costio mwy na 1,000, dylech ei anfon gan EMS i sicrhau bod yswiriant ar gyfer post a gollwyd. Os dychwelir eich eitem oherwydd nad ydych gartref neu drwy'r post, ewch i'ch cyfeiriad llongau. Ond nid yw'r derbynnydd gartref. Efallai y bydd nwyddau'n cael eu pwyso. Ni fyddwn yn gyfrifol am y costau.

==================================================